GEBRUIKSVOORWAARDEN BIJ DE WEBSITE TerugnaarTerschelling

Artikel 1. Definities
In deze gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:
Account: verzameling gegevens met betrekking tot een bepaalde bezoeker, welke gegevens
kunnen worden ingezien en gewijzigd via de website van HVDS na het verstrekken van bijhorende inloggegevens.
Bezoeker: de (al dan niet vertegenwoordigde of vertegenwoordigende) natuurlijk of
rechtspersoon die gebruik maakt van de website;
Content: alle berichten, data, informatie, tekst, muziek, geluid, foto, video of ander (digitaal) materiaal;
Gebruik(en): ieder gebruik van de website daaronder mede begrepen doch niet beperkt tot
inladen (uploaden), opslaan (downloaden), inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, het volgen van links naar andere websites en het verrichten van rechtshandelingen (zoals kopen of huren);
HVDS: de eenmanszaak HENRIK VAN DER SCHAFT, gevestigd aan de Formerum 10 te (8894 KE) Formerum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01157800;
Huurder: de bezoeker die door tussenkomst van de website een huurovereenkomst met de verhuurder sluit ten aanzien van de verhuur van een vakantieverblijf.
Verhuurder: de (al dan niet vertegenwoordigde of vertegenwoordigende) natuurlijk of rechtspersoon die door tussenkomst van de website één of meer vakantieverblijven te huur aanbiedt.
Website(s): de website van HVDS, te bereiken via http://terugnaarterschelling.nl.

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de website. HVDS behoudt zich het recht voor de onderhavige voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen. Van toepassing zijn telkens de voorwaarden zoals deze luiden op het moment van het gebruik.

Artikel 3. Gebruik van de website
1. De account is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en mag slechts door de bezoeker zelf worden gebruikt. Door de bezoeker opgegeven of ontvangen inloggegevens zijn strikt vertrouwelijk en mogen niet met derden worden gedeeld.
2. De bezoeker staat er voor in dat de informatie en gegevens die de bezoeker op de website plaatst juist, volledig en up-to-date is.
3. De bezoeker is verantwoordelijk voor de content die hij of zij op de website plaatst. De bezoeker aanvaardt alle risico’s die samenhangen met het gebruik van zijn of haar content, inclusief het vertrouwen op de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid door derden, of openbaarmaking door de bezoeker van content die de bezoeker persoonlijk identificeerbaar maakt.
4. De bezoeker verklaart eigenaar te zijn dan wel over de vereiste machtigingen of toestemmingen te beschikken voor het plaatsen van de content op de website en het gebruik van de content zoals in deze gebruiksvoorwaarden omschreven alsmede het verlenen van de rechten daarop.
5. De bezoeker begrijpt en erkent dat hij bij het gebruik van de website en de daarop aangeboden producten en diensten eventueel zal worden blootgesteld aan informatie en gegevens die feitelijk onjuist, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins verwerpelijk voor de bezoeker kan zijn. De bezoeker doet afstand van alle rechten en/of (rechts)middelen waarover de bezoeker (eventueel) met betrekking tot voormelde informatie en gegevens jegens HVDS beschikt.
6. Het is de bezoeker uitdrukkelijk – doch niet uitsluitend – verboden:
a. producten of diensten op de website aan te bieden die bij wet zijn verboden of waarvan het aanbieden strafbaar is gesteld;
b. de website te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op rechten van derden;
c. de website te gebruiken voor het verspreiden van computervirussen of materiaal met een lasterlijk, obsceen of (be)dreigend karakter;
d. de website te gebruiken voor verspreiding van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden (SPAM) zonder hiervoor voorafgaande, schriftelijke toestemming van HVDS te hebben verkregen, tenzij de geadresseerde uitdrukkelijk om de transmissie daarvan heeft verzocht;
e. wederrechtelijk gebruik te maken van de website of de daarop verstrekte informatie en/of getoonde content;
f. zodanig gebruik te maken van de website dat de website daardoor wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet, overbelast of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt;
g. om zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van HVDS op welk medium dan ook een gedeelte of gedeelten van de website te verspreiden, met inbegrip van, doch niet beperkt tot op de website gepubliceerde content;
h. om enig gedeelte van de website en/of de daartoe behorende systemen, programma’s, diensten en/of technologie te wijzigen of aan te passen;
i. om beveiliging gerelateerde onderdelen van de website te (trachten te) omzeilen, onklaar te maken dan wel anderszins daarin in te grijpen;
j. om zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van HVDS ten behoeve van zakelijke toepassingen gebruik te maken van de website of de daarop vervatte systemen, programma’s, diensten en/of technologie. Dit verbod omvat onder andere:
i. het (weder)verkopen van toegang tot de website en/of de diensten van HVDS op een andere website, met name met het doel om advertentie- en/of (abonnements)inkomsten te genereren; en/of
ii. het verder verspreiden van de door HVDS aangeboden diensten, onder meer met het doel om inkomsten te genereren door middel van ondernemingsactiviteiten die goeddeels soortgelijk of vergelijkbaar zijn met de door HVDS gedreven ondernemingsactiviteiten;
k. om (een gedeelte van) de inhoud van de website of (persoons)gegevens aangaande de bezoekers van de website, al dan niet door gebruikmaking van een geautomatiseerd systeem, te verzamelen of te vergaren.

Artikel 4. Reserveringen
1. HVDS biedt de gebruiker de mogelijkheid om rechtstreeks dan wel door tussenkomst van HVDS een huurovereenkomst aan te gaan met een verhuurder. Indien de bezoeker een huurovereenkomst wenst aan te gaan, plaatst de bezoeker een reservering via de website van HVDS. De reservering zal duidelijk vermelden gedurende welke periode de bezoeker gebruik wenst te maken van het aangeboden vakantieverblijf.
2. In het huuraanbod van de verhuurder zal duidelijk worden vermeld of de bezoeker een voorschot aan de verhuurder verschuldigd zal zijn en binnen welke termijn dit voorschot en het restantbedrag dient te worden voldaan. Voorts zal het aanbod vermelden of en welke verhuurvoorwaarden op de huurovereenkomst van toepassing zijn. Ten slotte zal het aanbod vermelden of de betaling van de huursom en eventuele voorschotten rechtstreeks aan de verhuurder dient te geschieden dan wel aan HVDS alsmede of en op welke wijze de huurovereenkomst kan worden geannuleerd.
3. Nadat de bezoeker een reservering heeft geplaatst is de boeking nog niet definitief. Eerst nadat de bezoeker een boekingsbevestiging van de verhuurder heeft ontvangen, komt tussen de bezoeker en de verhuurder een huurovereenkomst tot stand. Deze huurovereenkomst is voor beide partijen bindend. De boekingsbevestiging zal ten minste vermelden: de hoogte van de huursom, eventueel te betalen voorschotten en borg, alsmede gedurende welke periode de huurder van het vakantieverblijf gebruik kan maken en wie als contactpersoon geldt.
4. Indien in de huurovereenkomst is overeengekomen dat de betaling van de huursom en eventuele voorschotten door de huurder aan HVDS geschiedt, zal HVDS zorg dragen voor tijdige betaling daarvan aan de verhuurder.

Artikel 5. Intellectuele eigendom
1. De content op de website is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HVDS worden opgeslagen (met uitzondering van de content die benodigd is om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen.
2. De bezoeker geeft HVDS door het plaatsen van content op de website het niet-exclusieve, eeuwigdurende, overdraagbare, onherroepelijke en te sub-licentiëren recht, zonder dat daar enige royalty of andere vergoeding tegenover staat, om de content te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te vertalen, te distribueren, te publiceren en afgeleide werken te creëren en om de content in alle nu bekende en toekomstige media openbaar te maken, te verveelvoudigen of voor promotionele doeleinden aan te wenden.
3. Voorts geeft de bezoeker HVDS het recht om, als licentienemer van zijn of haar content, op eigen titel, in rechte op te treden tegen derden die inbreuk maken op de rechten op de content en tegen derden die onrechtmatig jegens de content handelen en om in een dergelijke gerechtelijke procedure uit eigen naam en op eigen titel een verbod, schadevergoeding en/of winstafdracht te vorderen.
4. De bezoeker geeft HVDS bij dezen een volmacht om, indien en voor zover HVDS niet zelfstandig kan optreden tegen de in de vorige zin gemelde inbreuken/onrechtmatige handelingen, namens de bezoeker in rechte op te treden tegen derden die inbreuk maken op de rechten van de bezoeker ten aanzien van de content en tegen derden die onrechtmatig jegens de bezoeker handelen ten aanzien van de content.

Artikel 6. Aansprakelijkheid van HVDS
1. HVDS is in geen geval partij bij enige tussen de gebruiker en een derde, al of niet door tussenkomst van de website, gesloten (huur)overeenkomst. HVDS brengt vraag en aanbod bij elkaar en treedt daarbij slechts op als technisch internet platform. De aansprakelijkheid van HVDS beperkt zich dan ook tot het beheer en het onderhoud van de website en het achterliggende systeem.

Artikel 7. Wijzigingen en onderhoud
1. Het is HVDS toegestaan de website op ieder gewenst en naar eigen inzicht te wijzigen en voor zover HVDS dit nodig acht. HVDS heeft hiertoe geen voorafgaande toestemming van de gebruiker nodig.
2. Voorts staat het HVDS vrij de website of een gedeelte daarvan af te sluiten voor gebruik of anderszins ontoegankelijk te maken.
3. HVDS is gerechtigd om ten behoeve van onderhoud of het opheffen van storingen haar website en de achterliggende systemen tijdelijk buiten gebruik te stellen, zonder daarbij schadeplichtig te zijn. HVDS is niet verplicht de gebruiker hierover van te voren op de hoogte te stellen.

Artikel 8. Uitsluiting van gebruik
1. HVDS verleent de bezoeker toestemming om zich toegang te verstrekken tot de website en diensten van HVDS en deze te gebruiken in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. HVDS behoudt zich het recht voor de bezoeker de (verdere) toegang tot de website en zijn of haar account te weigeren en de account van de bezoeker op te heffen alsmede door de gebruiker geplaatste content van de website en uit de systemen te verwijderen, zonder dat HVDS daarmee tot enige schadevergoeding jegens de bezoeker gehouden is, indien:
a. door de bezoeker op de website geplaatste content onjuist, onvolledig, verouderd, misleidend of in strijd is met wet- en/of regelgeving;
b. er een ernstig vermoeden bestaat dat de bezoeker betrokken is bij frauduleuze handelingen en/of er sprake is van frauduleus gebruik of misbruik van de website of de achterliggende systemen;
c. de bezoeker zich niet conform de regels gesteld in deze gebruiksvoorwaarden gedraagt; of
d. andere dringende en gegronde redenen HVDS hiertoe noodzaken.
2. Eventuele schade die HVDS lijdt als gevolg van het niet-naleven van deze gebruiksvoorwaarden door de bezoeker, zal door HVDS integraal op de bezoeker worden verhaald.
3. HVDS is niet gehouden de gegevens van de gebruiker of door de gebruiker geplaatste content na het opheffen van de account van haar systemen te verwijderen, of nog langer opgeslagen te (doen) houden.

Artikel 9. Doorgifte van content en persoonlijke gegevens
1. HVDS verkoopt, ruilt of verhuurt geen persoonlijke gegevens aan derden, tenzij HVDS de bezoeker hiertoe uitdrukkelijk om toestemming heeft gevraagd. De verkregen gegevens worden uitsluitend gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker in kaart te brengen en teneinde HVDS in staat te stellen de website verder te optimaliseren.
2. HVDS behoudt zich het recht voor de beoordeling van de bezoeker ook te plaatsen op andere in het beheer van HVDS zijnde websites en haar partners, hetzij plaatsing van de beoordeling op websites waarvan een deel van de inhoud wordt verzorgd door HVDS. HVDS is tevens gerechtigd de door de bezoeker op de website geplaatste naam te gebruiken in relatie tot de door de bezoeker ingestuurde content. HVDS is gerechtigd de beoordelingen van de bezoeker te vertalen naar een andere taal dan het Nederlands.

Artikel 10. Links naar andere websites
De website van HVDS bevat mogelijk links naar websites van derden. HVDS is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waar naartoe gelinkt wordt. Het plaatsen van links door HVDS houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

Artikel 11. Vrijwaring
De bezoeker vrijwaart HVDS voor eventuele aanspraken van derden, daaronder mede begrepen aanspraken van derden (bezoekers), die in verband met het gebruik van de website schade lijden en waarvan de oorzaak aan de bezoeker toerekenbaar is. Indien HVDS uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de bezoeker gehouden HVDS zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de bezoeker in gebreke blijft ten aanzien van het nemen van adequate maatregelen, dan is HVDS, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van HVDS en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de bezoeker.

Artikel 12. Klachten
1. Klachten over de werking van de website of daarop aanwezige content kunnen schriftelijk via e-mail aan HVDS worden doorgegeven: info@terugnaarterschelling.nl
2. Klachten dienen uiterlijk binnen 30 dagen na het ontstaan van de klacht aan HVDS te worden gemeld.
3. HVDS spant zich in om eventuele klachten uiterlijk binnen 5 dagen te beantwoorden en binnen 30 dagen naar bevrediging af te handelen.
4. Klachten die niet op de in lid 1 genoemde wijze of binnen de daarin gestelde termijn worden ingediend, worden niet door HVDS in behandeling genomen.

Artikel 13. Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op het gebruik van de website is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van HVDS, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat HVDS met de gebruiker kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.